Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Členský príspevok

IBAN: SK26 0200 0000 0000 0093 0582

Úhrada členského príspevku

Členský príspevok je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

 1. V hotovosti pokladníkovi odbočky, ktorej je člen členom. Pokladník potvrdí svojim podpisom dátum a výšku úhrady zápisom do členskej knižky.
 2. Prevodom z bankového účtu člena (príp. člena rodiny) na účet Združenia, IBAN: SK26 0200 0000 0000 0093 0582, s uvedením variabilného symbolu = číslo odbočky, ktorej je člen členom, špecifického symbolu = matričné číslo člena pridelené ústredím a do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko platiaceho člena.
 3. Poštovým poukazom na účet Združenia, IBAN: SK26 0200 0000 0000 0093 0582, s uvedením variabilného symbolu = číslo odbočky, ktorej je člen členom, špecifického symbolu = matričné číslo člena pridelené ústredím, na adresáta:

  Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar
  Zlatá 134/10
  04921 Betliar

 1. Poštovým poukazom na adresáta:
  Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar
  Zlatá 134/10
  04921 Betliar,

  s uvedením variabilného symbolu = číslo odbočky, ktorej je člen členom a špecifického symbolu = matričné číslo člena pridelené ústredím.

 1. V hotovosti do pokladne Kancelárie ústredia. Zamestnanec potvrdí svojim podpisom dátum a výšku úhrady zápisom do členskej knižky, príp. vypíše príjmový pokladničný doklad.

Výška členského príspevku

a poskytovaných pohrebných podpôr platná od 1.1.2023

Uznesením Správnej rady PPZ  č. 10/2022 zo dňa 3.11.2022 s platnosťou od 1.1.2023 bolo schválené:

 1. Suma základného ročného členského príspevku sa na rok 2023 nemení a zostáva vo výške 23,00 EUR na člena. V prípade násobkov sa základný ročný členský príspevok násobí počtom zvoleného násobku.
 2. Pohrebnú podporu v roku 2023 vyplácať pozostalým po členoch , ktorí vstúpili do Združenia pred 1.1.2011 vo výške 520,00 EUR.
 3. Sumy pohrebných podpôr na rok 2023 pri nezmenenej výške základného ročného členského príspevku pre jednotlivé kategórie vzniknuté od 1.1.2011 vyplácať pozostalým nasledovne:
 • do 1 roku členstva 0,00 EUR - nárok nevzniká (výnimka - článok 9 Organ. poriadku Združenia, bod 9.4.)
 • do 5 rokov trvania členstva suma pohrebnej podpory = 160,00 EUR - a jej násobky
 • od 5 do 10 rokov trvania členstva suma pohrebnej podpory = 270,00 EUR - a jej násobky
 • od 10 do 15 rokov trvania členstva suma pohrebnej podpory = 380,00 EUR - a jej násobky
 • nad 15 rokov trvania členstva  suma pohrebnej podpory = 520,00  EUR – a jej násobky

Copyright © 2023-2024 - Podporné pohrebné združenie na Slovensku – Ústredie Betliar
Všetky práva obsahu tejto stránky sú vyhradené. Vytvorilo: INMAD s.r.o.

HORE